POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
IV. Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną
V. Własność intelektualna
VI. Wymagania techniczne
VII. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy
VIII. Odpowiedzialność oraz obowiązki operatora
IX. Postępowanie reklamacyjne
X. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7541156591, REGON: 004529789, e-mail: , telefon: +48 77 45 24 433 (zwany dalej „Operatorem”), ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „Warownia Piastowska” (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).
 2. Osoba, która korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Użytkownikiem”.
 3. Aplikacja Mobilna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, a jej celem jest propagowanie wiedzy na temat obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Opola i miejscowości Pokój, a także promowanie ich wśród Użytkowników.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

 

II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”):
  1. 1 prowadzenie konta,
  2. 2 korzystanie z gry internetowej o charakterze edukacyjnym udostępnionej w Aplikacji.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.
 4. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu są tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.

 

IV. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług poprzez Aplikację Mobilną, opisanych w rozdziale II pkt 1, ma charakter bezpłatny.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego połączonego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika lub jego opiekuna prawnego, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego, z operatorem telekomunikacyjnym.

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik oraz jego opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych wyposażonych w funkcję GPS (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android – KitKat (4.4) lub wyższy, iOS 9 lub wyższy.

 

VII. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
       W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej „Warownia Piastowska” jest Operator.
 2. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Aplikacji/Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną),
  b) korzystania z gry internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
 4. W przypadku rejestracji konta w Aplikacji, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. 1 adres e-mail;
  2. 2 nazwa użytkownika;
  3. 3 hasło.
 5. Wszelkie dane są wprowadzane do Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników lub osoby przez nie wyznaczone. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność wprowadzanych danych z przepisami prawa.
 6. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9, można przesłać stosowną wiadomości e-mail na adres: .
 11. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Aplikacja Mobilna używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji Mobilnej.
 13. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 14. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji).
 15. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 16. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony oraz do celów sesyjnych.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane zamieszczane w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w formie pisemnej na adres Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. 1 imię, nazwisko,
  2. 2 adres e-mail,
  3. 3 opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia Operatorowi. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania w celach komercyjnych (niezgodnych z Regulaminem) z Aplikacji Mobilnej Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 26.02.2019r
 5. Regulamin jest dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronach serwisu www.warowniapiastowska.pl
logo